ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ)

 • ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

  • ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਓਵੀਡੀ 19 ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕੀ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ (ਪੀਆਰ-ਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ); ਜਾਂ
  • ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ
 • ਆਮ ਲੱਛਣ

  ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ:

  • ਬੁਖਾਰ (ਠੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਠੰਢ ਤੋਂ,ਬਿਨਾਂ ਕੰਬਦੇ) ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
  • ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰਦਰਦ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ
  • ਅਣਕਿਆਸੀ ਥਕਾਵਟ, ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
  • ਭੁੱਖ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
  • ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀਪਣ (ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ/ਭਾਰੀਪਣ/ਧੜਕਣ)ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ (ਆਰਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਖੰਘ ਕਰਨ 'ਤੇ) ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ
  • ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੂ ਜਾਂ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਿੱਕਣਾ, ਭਰਵਾਂ/ਵੱਗਦਾ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਘ (ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਫਲੈਗਮ/ਸਪੂਟਮ/ਮਿਊਕਸ ਨਾਲ) ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ
  • ਗੰਧ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ/ਦਰਦ ਆਦਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ
  • ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਗਤੀਆਂ, ਪੇਟ/ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਰਟੀਗੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ
  • ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਵਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਰਸ਼, ਧੱਬੇ, ਖੁਸ਼ਕੀ, ਸਕੇਲਿੰਗ)
  • ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ/ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ
   • ਮਾਨਸਿਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ
   • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ
   • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ
   • ਬਲੂਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ
   • ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ
   • • ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ
 • ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ

  • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ -2 ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਲੀਨਿਕੀ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕੀ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਲੱਛਣ-ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਗ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 (ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ) ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  • ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ-19 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ—ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬਦਹਾਲੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਡਿਸਪਨੋਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਐਚਆਰਸੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾ 7/25 ਤੱਕ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
  • ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਦੀ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ (ਐਸਪੀਓ2) ≥94% ਹੈ ਜਾਂ ਐਚਆਰਸੀਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 8/25 ਤੋਂ 13/25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਓ2 ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ;94%, ਸਾਹ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ >30 ਸਾਹ/ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਐਚਆਰਸੀਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 13/25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
  • ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੈਪਟਿਕ ਸਦਮਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਅਗਲੇ ਕਦਮ

  • ਸਵੈ-ਅਲਹਿਦਗੀ
   • ਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ
    • 99% ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
    • 99% ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
    • 99% ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
   • ਓ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ
   • ਓ ਆਰ ਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖੰਘ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
   • ਓ ਟੈਸਟ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਫਿੰਗਰ ਓਕਸੀਮੀਟਰ (%ਐਸਪੀਓ2 ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਲਸ ਰੇਟ) ਰੀਡਿੰਗਾਂ
   • ਓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ; ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ (ਨਕਲੀ/ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।
   • ਓ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ (ਜੋ ਵੀ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ (ਐਸਪੀਓ2) ਦਾ ਪੱਧਰ 94% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 94% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਆਮ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ (ਬੀਪੀਐਮ) ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ (ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।
   • ਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ (ਐਸਪੀਓ2) ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ; ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਐਸਪੀਓ2 ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 6-ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 6 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ (ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ) ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।
   • ਓ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ੬(6)ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।
   • ਓ ਜੇ ਐਸਪੀਓ2 94% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਹੋ, 92%) ਤੱਕ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ 88% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਨੋਟ ਕਰੋ:
   • ਓ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (80 ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਓ2 ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲਗਭਗ 90% ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ 2 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ85% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (24 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
    • ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (ਬੀਪੀਐਮ) ਸਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਆਮ ਬੀਪੀਐਮ ਲਗਭਗ ੨੦(20) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ੨੪(24) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਬੀਪੀਐਮ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
    • ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।
    • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ; ਉੱਚ ਬੀਪੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
    • ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਰਤ ਚੀਨੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
 • ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ (ਐਸਪੀਓ2) ਦਾ ਪੱਧਰ 94% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

  ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋ

  • ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ (ਪ੍ਰਾਨਾਯਾਮ) ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਕਸੀਮੀਟਰ (ਐਸਪੀਓ2) ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ/ਜਾਂ
  • ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਕਸਰ ਐਸਪੀਓ2 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 5% ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ/ਜਾਂ
  • ਜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਪੀਓ2 ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ *ਪ੍ਰੋਨ ਸਥਿਤੀ* (ਪੇਟ 'ਤੇ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਨਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ- ਸਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ, ਬਦਤਰ, ਐਸਪੀਓ2 ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ/ਜਾਂ
  • ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨਹੇਲਰ ਬਓਡੋਸੋਨਾਇਡ ਇਨਹੇਲਰ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਹਰ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 800 ਐਮਸੀਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 200 ਐਮਸੀਜੀ/ਪਫ ਦੇ 4 ਪਫ ਜਾਂ 100ਐਮਸੀਜੀ/ਪਫ ਇਨਹੇਲਰ ਦੇ 8 ਪਫ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਬਓਡੋਸੋਨਾਇਡ ਜੱਦ ਤੱਕ ਦਮੇ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਫ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਓਡੋਸੋਨਾਇਡ ਇਨਹੇਲਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਓਡੋਸੋਨਾਇਡ ਅਤੇ ਫੋਰਮੋਟੇਰੋਲ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਖੁਰਾਕ

  • ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਖੁਰਾਕ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਓ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ)।
  • ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਲਓ।
  • ਤਰਲ ਜਾਂ ਅਰਧ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਲਓ। ਦਾਲ, ਦਹੀ, ਕਿਚਦੀ, ਦਲੀਆ ਆਦਿ।
  • ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਸਵੇਰੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।
 • ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ

  • ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹੋ (ਕਾਫੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ/ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ) ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਹਨ।
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਓ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਦਿਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
  • ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਅਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੋ।
 • ਇਲਾਜ

  • ਦਵਾਈ
   • ਬੁਖਾਰ: ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ 101 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ 650ਮਿਗ੍ਰਾ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਮੈਕਸੀ-ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਜੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ 650 ਮਿਗ੍ਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
    ਬੁਖਾਰ ੧੦੧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ/ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
   • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ:: ਕਰੋ-ਗਰਮ ਖਾਰੇ ਗਾਰਗਲ ਜਾਂ ਬੀਟਾਡੀਨ ਗਾਰਗਲ।
   • ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵੱਗਣਾ ਟੈਬ ਲੇਵੋਸੇਟਰੀਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਸੇਟਰੀਜ਼ੀਨ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ), 5 ਮਿਗ੍ਰਾ ਟੈਬਲੇਟ
    ਬਓਡੋਸਨਾਇਡ ਇਨਹੇਲਰ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ; ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲਓ
    ਕੁੱਲ 800 ਐਮਸੀਜੀ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ 200 ਐਮਸੀਜੀ/ਪਫ ਦੇ 4 ਪਫ ਜਾਂ 100 ਐਮਸੀਜੀ/ਪਫ ਇਨ-ਹੈਲਰ ਦੇ 8 ਪਫ। ਜੇ ਬੁਡੇਸੋਨੀਡ ਇਨਹੇਲਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਓਡੋਸੋਨਾਇਡ ਅਤੇ ਫੋਰਮੋਟੇਰੋਲ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
   • ਗਿੱਲੀ ਖੰਘ (ਫਲੇਗਮ ਨਾਲ ਖੰਘ)- ਐਮਬਰੋਕਸੋਲ ਸਿਰਪ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਚਮਚ ਲੋੜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੇ ਫਲੈਗਮ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।
   • ਢਿੱਲੀਆਂ ਗਤੀਆਂ - ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੋਈ ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਊਡਰ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰਾਲ) ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲਓ। ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਟੈਬ ਨੋਰਫਲੋਕਸਾਸਿਨ, ਟੈਬ ਲੋਪਰਾਮਾਈਡ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਵਰਗੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
   • ਆਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ (ਸਟੀਰੌਇਡ ਅਤੇ ਖੂਨ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ)- ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ 90% ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ (ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਖਿਕ ਸਟੀਰੌਇਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਐਪੀਕਸਾਬਨ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਰਿਵਾਰੋਕਸਾਬਨ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ)। ਐਸਪਰਿਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਏ-ਟਾਈਟ ਨੂੰ ਐਪੀਕਾਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਠੋ ਨਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
   • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਸਟੀਰੌਇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੀਰੌਇਡ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਸਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਟੈਬ ਡੈਕਸੀਟੇਥਾਸੋਨ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ)
    ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6 ਮਿਗ੍ਰਾ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ, ਹਰੇਕ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ 3 ਮਿਗ੍ਰਾ ਦੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ;
    ਜਾਂ

    ਟੈਬ ਮਿਥਾਈਲਪ੍ਰੈਡਨੀਸੋਲੋਨ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ)
    ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 32 ਮਿਗ੍ਰਾ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ, 16 ਮਿਗ੍ਰਾ ਦੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ;
    ਜਾਂ

    ਟੈਬ ਪ੍ਰੈਡਨੀਸੋਲੋਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਡਨੀਸੋਨ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ)
    ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40 ਮਿਗ੍ਰਾ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ, 20 ਮਿਗ੍ਰਾ ਦੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ;
    ਜਾਂ

    ਟੈਬ ਡੈਫਲਾਜ਼ਾਕੋਰਟ (ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ)
    48 ਮਿਗ੍ਰਾ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, 24 ਮਿਗ੍ਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ।

  • ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਬੂਸਟਰ
   • ਟੈਬਲੇਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ 1000 ਮਿਗ੍ਰਾ। (ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ)
   • ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਸੈਚੇ; ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਓ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 60,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਚੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ੬ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   • ਜ਼ਿੰਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਿਗ੍ਰਾ; ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 50 ਮਿਗ੍ਰਾ। ਜੇ 50 ਮਿਗ੍ਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
 • ਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈ

  ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼, ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਮੇ, ਕੈਂਸਰ, ਗਠੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

Keep yourself informed